Home

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1.          Algemeen

1.1.    Artikel 1 USE Trading is de handelsnaam van USE Trading international bv gevestigd te Middelharnis, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24420720.

1.2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen en opdrachten aan USE Trading en/of haar groepsmaatschappijen.

1.3.    Bestellingen en opdrachten gelden als erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden en genoemde specifieke voorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling en uitdrukkelijk van de hand wijzing conform artikel 6:225 lid 3 BW, van eventuele algemene of bijzondere condities van de opdrachtgever.

1.4.    Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg – en/of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

1.5.    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van USE Trading, alsmede diegene die voor USE Trading werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder artikel 1.7.

1.6.    Alle bestellingen en opdrachten aan USE Trading worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door USE Trading.

1.7.    USE Trading is bevoegd bestellingen, opdrachten, werkzaamheden, transacties en overeenkomsten aan derden over te dragen of te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken van zaken of hulpmiddelen van derden.

 

Artikel 2.          Levertijd

2.1.    De door USE Trading  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

2.2.    Tenzij de redelijkheid zulks gebiedt, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, opschorting van zijn verplichtingen of schadevergoeding.

 

Artikel 3.          Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

3.1.    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan USE Trading  verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de opdrachtgever over en opdrachtgever is gehouden zich hiervoor deugdelijk te verzekeren.

3.2.    Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is USE Trading  gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden, die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of doen halen.

 

Artikel 4.          Garantie

4.1.    USE Trading  verleent geen garantie op de door haar geleverde producten. USE Trading  verplicht zich te houden aan de garantiebepalingen van de fabrikant / toeleverancier.

4.2.    Alle garantieaanspraken vervallen, indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten, danwel de geleverde zaken niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de oorspronkelijke bestemming.

4.3.    Niet-nakoming door de opdrachtgever van een van diens contractuele verplichtingen jegens USE Trading, ontheft USE Trading  van haar garantieverplichtingen.

4.4.    Gebreken aan de geleverde zaken, welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend ter beoordeling van USE Trading , hetzij hersteld, dan wel door een nieuwe levering vervangen.

4.5.    Behoudens de verleende garantie geldt voor USE Trading  geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.

 

Artikel 5.          Intellectuele rechten

5.1.    De intellectuele eigendomsrechten op alle producten en diensten die USE Trading  in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij USE Trading of bij de derde van wie USE Trading het recht heeft verkregen deze producten of diensten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

5.2.    Indien naar het oordeel van USE Trading aannemelijk is dat door USE Trading onder de overeenkomst ter beschikking gestelde producten of diensten inbreuk maken op enig recht van een derde, zal USE Trading, naar eigen keuze, de ter beschikking gestelde producten terugnemen tegen terugbetaling van het betaalde dan wel zal USE Trading de desbetreffende diensten staken, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan, of zorg dragen dat opdrachtgever gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde producten of diensten of daarmee naar redelijk oordeel van USE Trading gelijkwaardige producten of diensten ter beschikking stellen. Iedere verdergaande verplichting van USE Trading, verplichting tot verdere nakoming en/of enige verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

5.3.    Opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

Artikel 6.          Betaling

6.1.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.2.    Gefactureerde bedragen zijn zonder aftrek of korting opeisbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

6.3.    Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien USE Trading niet binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Bezwaren tegen de (hoogte van) de facturen schort de betalingsverplichting niet op. Iedere achterstallige betaling leidt tot het vervallen van de overeengekomen termijn en heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van het totaal aan gefactureerde bedragen tot gevolg.

6.4.    Betaling van facturen door verrekening en/of schuldvergelijking is niet toegestaan.

6.5.    Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.6.    Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, naast de opeisbare wettelijke handelsrente.

6.7.    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen op de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.8.    Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle met inning van enige vordering op opdrachtgever verband houdende buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 350,-.

6.9.    Geen betaling kan door de opdrachtgever worden opgeschort, zulks ook niet indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

6.10.Indien de opdrachtgever verzuimt vooruit te betalen of zekerheid te stellen en USE Trading redelijke twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van opdrachtgever, heeft USE Trading het recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en haar recht op vergoeding van vervangende en aanvullende schadevergoeding geldend te maken.

 

Artikel 7.          Tekortkomingen en aansprakelijkheid voor schade

7.1.    Voor al de overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden geldt dat de uitvoering door USE Trading geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.2.    Indien USE Trading door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort.

7.3.    Indien de niet-toerekenbare tekortkoming zestig kalenderdagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze langer dan negentig kalenderdagen zal duren, kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op (schade)vergoeding.

7.4.    USE Trading is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen schade ten gevolge van gestelde productaansprakelijkheid ex afdeling 3 van titel 3 boek 6 BW) indien de opdrachtgever en/of degene die de vordering instelt, bewijst dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van USE Trading.

7.5.    Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten, behoudens genoemd opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor door USE Trading ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders.

7.6.    Indien, en voor zover, USE Trading aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van USE Trading in geval van vertraging, verlies of schade, dan wel anderszins, beperkt tot het factuurbedrag waar de opdracht betrekking op heeft, doch niet hoger dan € 5.000 per opdracht, doch nimmer meer dan € 50.000 per bewezen en met bewijsstukken gestaafde schade, per gebeurtenis en/of serie van gebeurtenissen, ook die van aansprakelijkheid betreffende meerdere opdrachten, waarbij dit bedrag als zijnde de totale schadevergoeding over de betrokken belangen zal worden verdeeld naar rato van de geleden schade.

7.7.    USE Trading is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van:

a)         omstandigheden buiten haar controle zoals:

-           gevallen van buitenkomend onheil, waaronder stormen, overstromingen, brand, ziektes en ongevallen, mist, sneeuw of vorst, stakingen, daden van publieke vijanden, stakingen, embargo's, luchtgevaren, lokale twisten of burgerlijk oproer;

-           nationale of lokale ontregelingen van het internet-, lucht- of wegverkeer;

-           latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de opdracht.

b)         nalatigheden/vertraging door de opdrachtgever of die van derde partijen zoals:

-           het niet-naleving van contractuele verplichtingen, alsook die voortvloeien uit de van toepassing zijnde verdragen, voorwaarden en condities;

-           een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke overheid, douane, of anderszins.

c)         de inhoud van de opdracht, enig door de opdrachtgever verstrekte goed, of enig voortbrengsel uit de uitgevoerde opbracht, dat een verboden goed is, dan wel een ander goed dan vermeld of juist niet is vermeld, of een gevaarlijk goed zonder dat dit vooraf aan USE Trading kenbaar is gemaakt, ook al heeft USE Trading het per vergissing aanvaard.

7.8.    Elke aansprakelijkheid van USE Trading of door haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, vervalt indien niet voor het beëindigen van de werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie moest worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke tekortkoming en/of onrechtmatige daad opmerkzaam zijn gemaakt. Indien dat niet mogelijk zou zijn, vervalt alle voornoemde aansprakelijkheid indien USE Trading niet binnen zestig kalenderdagen na het ontstaan van de vordering schriftelijk aansprakelijk is gesteld.

7.9.    Alle aanspraken jegens USE Trading en/of jegens haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, verjaren door tijdsverloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering, en voor zover nog relevant, vervallen ze in elk geval door tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij voordien de vordering in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter of tijdige arbitrage is aangevangen.

 

Artikel 8.          Recht- en forumkeuze

8.1.    Op de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met opdrachtgever, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

8.2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

8.3.    De rechter van de vestigingsplaats van USE Trading is uitsluitend bevoegd kennis te nemen ter zake geschillen.

 

Artikel 9.          Wijzigingen/afwijkingen

9.1.    Mocht enige, naar het redelijk oordeel van opdrachtgever wezenlijke, bepaling in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft USE Trading te allen tijde het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder algemene of bijzondere condities van opdrachtgever, zullen slechts gelden indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

-/-